st6.krestanka.cz

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

PROGRAM  -  zasedání školské rady  - 28. 4. 2016

1.    Žádost MŠMT – zřízení speciálních tříd
2.    Inkluzivní vzdělávání
3.    Školní vzdělávací program
4.    Asistenti pedagoga
5.    Závěr školního roku a ředitelské volno
6.    Diskuse – podněty a připomínky členů rady
7.    Zápis 

1)    Školská a pedagogická rada byla seznámena se žádostí o speciální třídy 
Školská rada byla seznámena se žádostí ředitelky školy o zřízení dalších speciálních tříd. Ministerstvu školství byly veškeré podklady zaslány v lednu 2016. Po náročném vyjednávání je přislíbeno, že tři nové speciální třídy budou schváleny. Do doby jednání školské rady nebyly schvalovací dokumenty doručeny. Pedagogická rada podpořila ředitelku školy v plánu navýšit počet speciálních tříd. Důvodem k žádosti je rozdělení žáků se SVP 
na jednotlivé ročníky.

2)    Inkluzivní vzdělávání – Školní poradenské pracoviště
Pedagogická rada se shodla na záměrech inkluzivního vzdělávání, které navrhlo vedení školy. 
Do září bude připraven Dokument č. 12, který je zásadní pro Společné vzdělávání (novela zákona č. 82/2015). Na podzim s ním bude seznámena i školská rada. 
Vedení školy připravuje náplň a činnost nového Školního poradenského pracoviště, které bude zajišťovat odbornou speciálně pedagogickou a metodickou pomoc v rámci inkluzivního vzdělávání. Školní poradenské pracoviště bude pomáhat žákům, zákonným zástupcům, pedagogům a zajistí součinnost všech institucí. 
 
3)    Školní vzdělávací program
Do konce školního roku dokončí vyučující I. stupně kontrolu a změny v rámci nového 
RVP ZV, které musí být v souladu se změnami pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Do konce září připraví vedení školy všechny dokumenty v tištěné podobě.


4)    Asistenti pedagoga
V současné době je ve škole 7 asistentů pedagoga, kteří pomáhají v běžných, ale především 
ve speciálních třídách. Vzhledem k rostoucímu počtu dětí se SVP je nutné požádat o souhlas MŠMT s přijetím dalších asistentů v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. 

5)    Závěr školního roku a ředitelské volno
Žáci se připravují na školní besídku na konci školního roku, která se uskuteční 21. 6. 2016. 
Vysvědčení bude předáno 24. 6. 2016. Ředitelka školy vyhlásí ředitelské volno 
od 27. – 30. 6. 2016 z důvodu celkové rekonstrukce budovy I. stupně a rekonstrukce toalet v budově, kde jsou žáci II. stupně. 

7)    Diskuse
8)    Zápis 

Předseda:___________________________________________________________________
Členové:____________________________________________________________________
Ředitelka školy:______________________________________________________________


V Jihlavě dne 28. 4. 2016
Copyright © 2021 st6.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.