st6.krestanka.cz

Křesťanská základní škola Jihlava
nám. Svobody 1369/3, 586 01 Jihlava

 PROGRAM  -  zasedání školské rady  - 11. 10. 2016
 
  1. Schválení dokumentu Školní a klasifikační řád, Kritéria pro udělování výchovných opatření 
    a Dokument Společné vzdělávání v praxi - inkluze
  2. Schválení dokumentu Výroční zpráva 2015/2016
  3. Změny v pedagogickém sboru
  4. Vzdělávání a zvýšení kvalifikace pedagogů
  5. Metodická příručka pro pedagogy a rodiče
  6. Plány na školní rok 2016 / 2017
  7. Diskuse – podněty a připomínky členů rady

 

1)     Školská a pedagogická rada schválila dokument Školní a klasifikační řád, Kritéria pro udělování výchovných opatření a Společné vzdělávání v praxi - inkluze
Školská rada byla seznámena s dokumenty Školní a klasifikační řád, Kritéria pro udělování výchovných opatření a s dokumentem Společné vzdělávání v praxi - inkluze  a společně s pedagogickou radou jej schválila dne 11. 10. 2016
 
2)      Školská a pedagogická rada schválila Výroční zprávu za rok 2015/2016
Školská rada schválila výroční zprávu za školní rok 2015 / 2016 společně s pedagogickou radou dne 11. 10. 2016. Zpracovaný dokument bude předán zřizovateli a současně zveřejněn na stránkách školy www.krestanka.cz.
 
3)      Změny v pedagogickém sboru
Mgr. Petr Procházka – přijat k 1. 9. 2016 - aprobace Čj, Děj
Mgr. Ondřej Pospíšil – přijat k 1. 9. 2016 - aprobace Aj, Ov
Ing. Lenka Pesserová – přijata k 1. 9. 2016 - asistentka pedagoga
Jana Slavíková – přijata k 1. 9. 2016 - asistentka pedagoga
Linda Tomancová, DiS. – přijata k 1. 9. 2016 - asistentka pedagoga
 
4)      ŠR byla seznámena se  vzděláváním a zvýšením kvalifikace pedagogů
Zuzana Pernicová - studující speciální pedagogiky
Hana Pacltová - studující speciální pedagogiky
Michaela Bártová - studující speciální pedagogiky
Lucie Ryšavá, DiS - ukončí 5. ročník magisterského studia
 
5)         Zpracování metodické příručky pro učitele a pedagogy
Naším cílem bylo vytvořit ucelený dokument o speciálních vzdělávacích potřebách, který lze použít v praxi. Nejedná se o popis všeobecně známých diagnostikovaných poruch, ale
o pomůcku v podobě odborné práce, která je založena na dlouholeté praxi a bude sloužit
pro potřeby pedagogů a rodičů Křesťanské základní školy Jihlava.
                                                                                 
6)         Plány na školní rok 2016/2017
-    oprava půdních prostor – I. stupeň
-    kompletní rekonstrukce I. patra, včetně elektroinstalace
-    rekonstrukce sociálního zařízení
-    nákup pomůcek pro žáky se SVP
-    obnova a nákup výpočetní techniky
-    nákup lavic a židlí – navýšení počtu žáků
-    nákup a doplnění učebnic a pracovních sešitů
-    zájezd do zahraničí Salzburg, lyžařský kurz Janské lázně, turistický kurz Zbraslavice
Všechny ostatní aktivity dle nabídky v průběhu školního roku
 
7)         Diskuse
 
Předseda:___________________________________________________________________
Členové:____________________________________________________________________
Ředitelka školy:______________________________________________________________
 
 
V Jihlavě dne 11. 10. 2016
 
Copyright © 2021 st6.krestanka.cz | realizace 3nicom websolutions s.r.o.